Jdi na obsah Jdi na menu
 


I.svět. válka ve světové literatuře

První světová válka a její ohlas v literatuře

 

- 1. Světová válka

Charakteristika: 1914-1918

Podmět: atentát Sarajevo

Příčina: nové rozdělení světa

Účastníci: Trojspolek (Německo, Rakouskouhersko, Turecko, Japonsko)

                 Dohoda (V.B., Rusko, Francie, USA)

Charakter: zákopová válka s nasazením techniky (1. užití tanků, letectva, chemických zbraní), zasažení civilního obyvatelstva bylo minimální

tzv.„ztracená generace®autoři,  kteří odešli do války s představou boje za svobodu a demokracii, často velmi mladí®válka, jako první velký zážitek, je natrvalo poznamenala pocitem vykořeněnosti a ti, co přežili, se jen těžko zařazují do společnosti

 • „ztracenou generací“ se označují především  američtí autoři, kteří se narodili na přelomu 19. a 20. stol. a vstoupili do literatury po 1.světové válce® v Americe v té době vládla spekulace,  korupce, úplatkářské aféry, prohibice, zločinnost®v touze po zbohatnutí se i řadový Američan měnil v bezohledného cynika®v r.1929 přišel krach na burze, hospodářská krize a teprve reformy presidenta Roosewelta vedly ke zlepšení hospodářské situace
 • mnozí z amerických autorů se války zúčastnili jako dobrovolníci®bylo mezi nimi mnoho novinářů a budoucích spisovatelů®všichni ztratili iluzi o demokratickém, idylickém a pokojném životě®jejich tvorba byla poznamenána válkou i revolucí v Rusku a zároveň evropským uměleckým vývojem
 • k autorům ztracené generace patřili: E.H.Hemingway, Y.D.Passos, F.S.Fitzgerald, W. Faulkner®z básníků vyjadřovali pocity generace zejména T. S. Eliot a E. Pound, z dramatiků E. G. O’Neill a T. Wilder

Francie - Rolland, Barbusse

Romain Rolland (1866-1944) prozaik, dramatik, esejista, hudební historik, autor životopisů významných osobností, představitel humanistické tradice, který se stavěl se proti válce a fašismu, Nobelova cena za rok 1915

®ve svém díle vyjádřil nutnost znovunalezení lidské lásky, moudrosti a životní síly a smyslu pro mravní velikost a ušlechtilost

 • Petr a Lucie lyrická novela o lásce, do níž tragicky zasáhne válka®je založena na kontrastu hrůz války a vysněného světa dvojice milenců®problémů války a rozvíjejícího se citu lásky®dějištěm je  válečná Paříž®děj se odehrává v krátkém časovém úseku od ledna do března 1918®tragický konec®společná smrt v kostele při náletu
 • Dobrý člověk ještě žije – umělecky nejsilnější román, osud obyčejného Burgunďana Colose Breugnona, který si  uprostřed náboženských válek a navzdory životním ranám, dovede uchovat schopnost radosti z prostých každodenních věcí i optimistický pohled na život a svět
 • Jan Kryštof - velký románový cyklus, fiktivní životopis hudebního skladatele Jana Kryštofa od dětství do konce jeho života
 • Okouzlená dušeromán®řeka, hrdinka mladá žena, z osamělosti dospěje k poznání potřeby kolektivnosti a stává se členkou levicové strany….. naivita!!
 • Život Beethovenův, Život Gándhího, Život Michelangelův, Život Tolstéhoživotopisy slavných umělců a státníků
 • Henri Barbusse (1873-1935) prozaik, válečný dopisovatel, publicista a kritik, veřejný činitel, komunista!, organizátor mezinárodního boje za mír a proti fašismu, autor naturalistických románů

 • Oheň: Deník bojového družstva – naturalistický protiválečný román, pojatý jako deník jedné válečné čety bez individuálního hrdiny, tlumočící prožitky kolektivu a usilující o co nejbezprostřednější zachycení absurdity války®realisticky zobrazené válečné běsnění v celé jeho krutosti®v centru autorovy pozornosti jsou vojáci, jejich představy a jednání®zamýšlí se nad příčinami vzniku války a vyslovuje obžalobu kruté a bezcitné společnosti®jeho levicová orientace ho vede k revolučnímu světovému názoru a představě o míru, který je spojen s novým, spravedlivějším uspořádáním společnosti.... jojojo, to známe
 • &Jasno(Clarté) – románem dal název mezinárodnímu hnutí „Clarté“, sdružujícímu představitele humanistické inteligence® popsal skutečnou tvář války a její vliv na revoluční myšlení lidí

   

   

  Německo - Remarque, Zweig

  Erich Maria Remarque vl.jménem Erich Paul Remark (1898-1970) – německý prozaik a pacifista®po nástupu Hitlera byl zbaven občanství a jeho dílo bylo veřejně spáleno fašisty

  ®dobrovolník v 1.sv.válce®patřil ke generaci, která se v letech dospívání ocitla v zákopech první světové války®1918 byl zraněn

  ®od r.1931 žil ve Švýcarsku, v r.1939  emigroval do USA, kde přijal i nové občanství, od roku 1948 žil opět ve Švýcarsku

 • Na západní frontě klid – proslulý generační román, který patří k vrcholným dílům pacifistických románů o první světové válce a jímž se Remarque nejvíce proslavil®jeho záměr vyjadřuje motto knihy, jež je "pokusem podat zprávu o generaci, která byla zničena válkou - i když unikla jejím granátům…."
 • ®většina textu je vyprávěním v první osobě® na osudech spolužáků z gymnázia i svém vlastním, nám vypravěč, Pavel Bäumer, představuje mozaiku epizod a vzpomínek ze svého života, kdy se po vypuknutí války a pod vlivem nacionalistické propagandy, dobrovolně  přihlásil se svými spolužáky do armády a po výcviku plném šikanování s nimi prodělává zákopové boje na západní frontě®postupně ztrácejí všechny životní iluze, protestují, snaží se přežít® nezůstávají jim žádné ideály – jen nenávist… všichni jeho přátelé jsou zabiti nebo zmrzačeni a na konci války, kdy boje končí a čeká se na podepsání kapitulace, umírá i on sám… 

 • Cesta zpátky – tematicky navazující román®osudy lidí zničené válkou®o těžkostech při návratu vojáků po skončení války zpět do normálního života®návrat domů znamená konec frontových přátelství, zklamání ze svých nejbližších, neschopnost chovat se jako ostatní, psychicky zvládnout tíhu doby ®zážitky z války vedou k vnitřní prázdnotě a vykořeněnosti
 • Tři kamarádi román s tématem přátelství® osudy tří mužů, kteří se stali přáteli na život a na smrt v zákopech 1. svět. války® hospodářská krize, Německo 20. a 30 let
 • Černý obelisk - období hospodářské krize a inflace v poválečném Německu
 • Miluj bližního svého – osudy lidí v emigraci, °Vítězný oblouk, Noc v Lisabonu – předvečer 2.sv. války, osudy německých emigrantů, °Jiskra života – koncentrační tábor, °Čas žít, čas umírat – východní fronta za 2.sv. války, °Stíny v ráji – osud německého emigranta v Americe a po válce v Německu, °Nebe nezná vyvolených – tragická láska nemocné dívky a automobilového závodníka
 •  

  USAHemingway

  Ernest Miller Hemingway (1898-1961) – nositel Nobelovy ceny za literaturu, jeden z největších amerických spisovatelů 20.století, prozaik, žurnalista a esejista, představitel a mluvčí tzv.“ztracené generace“, válkou poznamenaných a rozčarovaných Američanů

  ®1.sv.válku prožil jako dobrovolník ambulantního sboru Červeného kříže, byl těžce raněn ®ve dvacátých letech působil jako zahraniční zpravodaj ve Francii, cestoval po Evropě a Africe®během španělské občanské války pomáhal bojovat proti nastupujícímu fašismu

  ®za druhé světové války byl válečným zpravodajem v Číně, Anglii, zúčastnil se vylodění v Normandii, osvobození Paříže, bitvy v Ardenách

  ®po válce žil na Kubě, kterou po nástupu diktátora Fidela Castra Ruze opustil a vrátil se do USA

  ®zdravotní potíže, stavy hluboké deprese, tíha vlastní samoty jej dovedly až k sebevraždě ¬zastřelil se

  Tvorba: psal převážně o mužích vedoucích nebezpečný způsob života® hluboký zájem až fascinace mezními životními situacemi¬vojáci, lovci, rybáři, toreadorové®jeho díla jsou oslavou jejich odvahy

  ève svém poválečném díle zobrazil člověka uprostřed válek a násilí a vzdal hold lidské statečnosti

  èvypracoval si charakteristicky úsporný, citově nezaujatý styl®eliminuje v textu všechno nepotřebné® vynikající zobrazení psychických dějů v člověku

  èvětšina jeho děl byla inspirována vlastními zážitky®základním, ale ne jediným motivem jeho knih je smrt

  èHemingway je rozený vypravěč, mistr dialogů, lpěl na konkrétnosti®vý­razný je jeho humanistický postoj a stylistická osobitost

 • Sbohem armádo! – román inspirovaný vlastními zážitky a vzpomínkami z fronty®příběh romantické a tragické lásky poručíka Henryho (americký letec, který odešel dobrovolně do války s představou boje za svobodu a demokracii) a anglické ošetřovatelky Katrin na italské frontě®Henry po smrti Katrin,  která zemře s dítětem při porodu, odchází z armády těsně  před koncem války do neutrálního Švýcarska®Henry si uvě­domuje nesmyslnost války a je přesvědčen o tom, že lidé  se mohou sblížit, i když stojí na různých frontách
 • Fiesta - bývalí vojáci na slavnosti® nemohou zapomenout na válku
 • Komu zvoní hrana román, obraz občanské války ve Španělsku® americký dobrovolník Robert Jordan (typický hemingwayovský hrdina, mužný, odhodlaný žít svobodně i v mezních situacích) bojuje v řadách republikánů®během tří dnů tvořících časové rozpětí děje, nalezne naplnění smyslu svého života v hlubokém mi­lostném citu i v provedení odvážného bojového úkolu, který prospěje oddílu®vyhodí do povětří most®Robert se neobětuje pro ideály, ale proto, že je chlap a nechce opustit svého umírajícího kamaráda®smysl románu předznamenává motto „Žádný člověk není ostrov sám pro sebe……smrtí každého člověka je mne méně, protože jsem část lidstva. Proto se nikdy nedávej ptát komu zvoní hrana. Zvoní tobě“.
 • Stařec a moře – vynikající novela s jednoduchým dějem, která je metaforou o smyslu lidského života a sepětí člověka a přírody®o nezdolnosti lidského úsilí a hlubokém smyslu lidské práce a odhodlání bojovat s osudem za každou cenu®starý rybař Santiago již přes 80 dní neulovil ani rybu®přesto znovu a znovu vyplouvá na moře s představou úspěšného úlovku®konečně se mu podaří chytit na udici největší rybu svého života, kterou po dvoudenním vyčerpávajícím boji stařec přemůže®podaří se mu ji harpunovat, ale nevytáhne ji®táhne ji za sebou, krev přiláká žraloky a on s nimi s posledních sil bojuje o úlovek®do přístavu se vrací zcela vyčerpán a u člunu má ohlodanou kostru obrovské ryby®získal za ni  Nobelova cenu
 • Antoine de Saint - Exupéry byl francouzský prozaik, publicista a letec. 

  Antoine de Saint - Exupéry pocházel z aristokratické rodiny. Studoval ve Švýcarsku a v Paříži. Od mládí se zajímal o letectví. Leteckou způsobilost získal během vojenské služby. Letectví se věnoval celý život. Jako pilot podnikl četné cesty po celém světě. Konal přednášková turné, psal reportáže. Literární a publicistické činnosti se věnoval již od dvacátých let.

  Za 2.světové války, do které se Antoine de Saint - Exupéry sám přihlásil, zahynul při průzkumném letu, pravděpodobně nad Středozemním mořem nedaleko Korsiky. 

  Dílo Antoine de Saint - Exupéryho:
  Saint - Exupéry psal humanistické příběhy, k nimž čerpal náměty ze svých zkušeností pilota a ředitele letišť. Svět vidí pohledem člověka žijícího v blízkosti ohrožení. Jeho příběhy jsou prostoupeny filozofickými úvahami o smyslu lidského života.

  Kurýr na jih - 1928, román, který autor napsal v Africe, kde byl v té době ředitelem pouštního civilního letiště.

  Noční let - 1931, román čerpá z jeho zkušeností ředitele společnosti Aeroposta Argentina, která dopravovala poštu na první velké jihoamerické letecké lince.

  Země lidí - 1939, próza, která je souborem osmi statí a vzpomínek na zavádění prvních poštovních linek mezi Evropou a severní Afrikou, na průzkumné lety přes Saharu, Andy a Atlantský oceán, na havárie i život v poušti.

  Válečný pilot - 1942, próza vydává svědectví o hrdinství konkrétních příslušníků letky 2/33.

  Citadella - 1948 (posmrtně), nedokončená próza, která měla být filozofickým souhrnem jeho názorů a zkušeností.

  Malý princ - 1943, Saint - Exupéry proslul jako autor filozoficko - pohádkové alegorie - pohádky, kterou vypráví pilot ztroskotaného letadla. Je souborem autorových reflexí o nejzávažnějších otázkách přátelství, moudrosti, života a smrti.

   

  Rusko (ČÁST)

  MICHAL ŠOLOCHOV (1905-1984)

  Prozaik, držitel Nobelovy ceny, díla popisují jak tvrdě zasáhla občanská válka a revoluce do života prostých Rusů.

 • DONSKÉ POVÍDKY – povídky z občanské války
 • TICHÝ DON – Románová epopej, hl. post. Grigorij Melechov, člověk který nenašel místo ve své době a chce udržet staré kozácké tradice. V pozadí zachyceny historické události. Obč.válka, 1.sv.válka,Velká říjnová revoluce.
 • OSUD ČLOVĚKA – Humanistická novela, ztělesněna mravní síly člověka ve chvíli smrtelného ohrožení
 • ROZRUŠENÁ ZEMĚ – Román
 •  

   

 • Zelené pahorky africké – povídky, lovecké zážitky, Smrt odpoledne – povídky, býčí zápasy, Pátá kolona - drama o španělské občanské válce, Pohyblivý svátek – vzpomínky na 20.léta